Nissan - City Motors / Ümbertöötlemine

Ümbertöötlemine

ROMUSÕIDUK

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja.  Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoda) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud nõuetele. Ainult jäätmeluba omav lammutuskoda saab Teie eest korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist.

Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba, on seadusega keelatud ja see on karistatav tegevus.

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis kehtib tootjavastutuse põhimõte, mis tähendab, et romusõidukite keskkonnaohutu käitlussüsteemi rajamise eest vastutavad  autode maaletoojad ja selle süsteemi kasutamine on sõiduki viimasele omanikule tasuta. Paljud autode maaletoojad on sõlminud lepingud Autolammutuste Liiduga, kelle liikmed kasutavad nõuetekohast  tehnoloogiat kõikide vedelike eemaldamiseks ja sõidukite keskkonnaohutuks lammutamiseks.

Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on autode valmistajad  viinud lammutamisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et enamus kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad  või ringlussevõetavad.

Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmeluba omavale lammutuskojale saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.

Kuidas toimida, kui auto on muutunud romusõidukiks?

 1. Tühjenda auto sinna mittekuuluvatest esemetest
 2. Võta kaasa auto dokumendid
 3. Toimeta auto lähimasse jäätmeluba  omavasse lammutuskotta või vii sõiduk maaletoojale, kes müüb sama marki sõidukeid. Jäätmeluba omavate lammutuskodade  nimekirja leiad autode müügikohtadest või nende kodulehtedelt, AMTELi (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) kodulehelt  www.amtel.ee või Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee
 4. Säilita sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid
 5. Romusõiduki üleandmise eest autode maaletoojale või lammutuskotta, omaniku käest tasu ei küsita

REHVID

MTÜ Eesti Rehviliit võtab oma kogumispunktides tasuta vastu kõiki Eestis tekkivaid vanu rehve.

Kogumispunktides võetakse vanu rehve tasuta vastu eraisikutelt, kohalikelt omavalitsustelt, heakorrafirmadelt ning MTÜ Eesti Rehviliiduga lepingut omavatelt rehvifirmadelt ning transpordiettevõtetelt.

Igat liiki rehve saab suuremates kogustes korraga ära anda järgmistes kohtades:

 • Nelitäht OÜ - Harjumaal
 • Väätsa Prügila - Järvamaal
 • Uikala Prügila - Ida Virumaal
 • Lääne Viru Jäätmekeskus - Lääne Virumaal
 • Ragn Sellsi territoorium - Tartus
 • Valga Jäätmejaam - Valgamaal
 • Võru Jäätmejaam - Võrumaal
 • Viljandi Prügila - Viljandimaal
 • Ragn Sellsi territoorium - Pärnumaal
 • Läänemaa Jäätmejaam - Läänemaal
 • Sikassaare Vanametall - Saaremaal
 • Keskkonnateenused - Hiiumaal 

Kohalike omavalitsuste poolt rajatud jäätmejaamades, kus MTÜ Eesti Rehviliit vanarehvide kogumist organiseerib, saavad vanu rehve ära anda eelkõige eraisikud ja talunikud.
Leia endale lähim vanarehvide kogumispunkt: SIIT