City Motors / Privaatsus

Privaatsus

5 year

KONTSERNI KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Me väärtustame kõiki oma Kliente ja austame oma Klientide õigust privaatsusele ning nende andmete kaitsele. Soovime, et meie Kliendid oleksid teadlikud, mis põhjusel ja kuidas me nende andmeid kasutame, millised on nende õigused ja kuidas nad saavad oma õiguseid teostada. Käesolevas kontserni kliendiandmete töötlemise põhimõtetest on võimalik leida infot selle kohta:

milliseid Klientide andmeid me oma tegevuses kasutame ja millistel põhjustel me neid andmeid kasutame;

millistel täiendavatel eesmärkidel me Klientide andmeid veel kasutame;

millised on meie füüsilisest isikust Klientide õigused isikuandmete Töötlemise osas;

kuidas meie Kliendid oma õiguseid saavad kasutada, sh kelle poole oma küsimustega saab pöörduda;

kust me oma Klientide kohta võime infot saada;

kellele ja miks me Klientide andmeid võime edastada.

Mõisted

1.1.  Klient käesolevate kliendiandmete töötlemise põhimõtete tähenduses on Klient füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi Kontserniettevõtte poolt pakutava teenuse kasutamiseks või kes kasutab või on kasutanud Kontserniettevõtte poolt pakutavat teenust või kes on muul viisil seotud Kontserniettevõtte poolt osutatava teenusega.

1.2.  Kliendiandmed on igasugune teave sh ka isikuandmed, mis on otse või kaudselt seotud tuvastatud või tuvastatava Kliendi või muu füüsilise isikuga (nt juriidilisest isikust kliendi tegelik kasusaaja), kelle andmeid töödeldakse kooskõlas käesolevate kontserni kliendiandmete töötlemise põhimõtete ja kohaldatavate õigusaktidega.

1.3.  Kontserni moodustavad Kontserniettevõtted, kelleks on Eesti Talleks AS, City Motors AS, Mentum AS, Fakto Auto AS ja muud juriidilised isikud, milles Eesti Talleks AS omab otseselt või tütarettevõtte kaudu üle 50% vastava juriidilise isiku aktsiatest või osadest.

1.4.  Töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu andmine, päringute tegemine, edastamine jne).

1.5.  Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Klient ise, Kontserniettevõte ega Kontserniettevõtte töötaja ning kes määrab üksi või koos teise isikuga kindlaks Kliendiandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Juhul, kui ei ole teistmoodi teavitatud, on vastutav töötleja Kliendiandmetes sisalduvate isikuandmete osas Kontserniettevõte, kes on õiguspäraselt kogunud või kellele olete esitanud oma isikuandmed tulenevalt lepingulisest või lepingueelsest suhtest, toodetest või teenustest, mida te (või juriidiline isik või üksus, kelle tegeliku kasusaajana teid käsitletakse) kavatsete kasutada.

Astudes kliendisuhtesse Kontserniettevõttega või avaldades tahet kliendisuhtesse astuda, nõustub Klient oma Kliendiandmete Töötlemisega käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel ja korras.

Käesolevaid kontserni kliendiandmete töötlemise põhimõtteid kohaldatakse, kui te kasutate, olete kasutanud või olete väljendanud kavatsust või huvi kasutada Kontserniettevõtte teenuseid. Seda kohaldatakse ka juhul, kui olete kaudselt seotud mõne teenusega (näiteks olete tagatise andja, või äri- või erakliendi esindaja). Seda kohaldatakse ka juhtudel, kui suhe on loodud enne käesoleva kontserni kliendiandmete töötlemise põhimõtete jõustumist ning olete esitanud ja/või Kontserniettevõte on saanud teie isikuandmed.

Üldsätted

2.1.  Kliendiandmete Töötlemine Kontserniettevõttes toimub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 2016/679 (Andmekaitse määrus), isikuandmete kaitse seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates kontserni kliendiandmete töötlemise põhimõtetes sätestatud nõuete kohaselt. Kliendiandmete Töötlemise tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes ning muudes Kontserniettevõtte teenustega seotud dokumentides.

2.2.  Kontserniettvõte ja tema töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö- või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma Kliendiandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. Kontserniettevõte lubab ligipääsu Kliendiandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks.

2.3.  Kontserniettevõte kasutab Kliendiandmete Töötlemisel volitatud töötlejaid, millisel juhul tagab Kontserniettevõte, et sellised andmetöötlejad Töötlevad Kliendiandmeid üksnes Kontserniettevõtte juhiste kohaselt ning kooskõlas andmekaitse nõuetega.

2.4.  Kontserniettevõte tagab Kliendiandmete konfidentsiaalsuse rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Kontserniettevõtted nõuavad sama ka oma koostööpartneritelt, kellele Kliendiandmeid edastatakse.

2.5.  Kontserniettevõtetel on õigus kontserni kliendiandmete töötlemise põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta teavitades sellest klienti vähemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist Kontserniettevõtte veebilehel, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

Kliendiandmete koosseis

3.1.  Kontserniettevõte saab või kogub Kliendiandmeid  nii Kliendilt endalt kui muudest allikatest (erinevad avalikud registrid või kolmandatelt isikutelt saadud teave).

3.2.  Töödeldavateks Kliendiandmeteks on eelkõige, kuid mitte ainult:

3.2.1.     Kliendi isiklikud andmed (nt nimi, isikukood,  sünniaeg ja -koht, suhtluskeel, info perekonna kohta, maksuresidentsus);

3.2.2.     Kliendi kontaktandmed (nt elu- ja asukoht, posti- aadress, kontakttelefon, e-posti aadress);

3.2.3.     Kliendi tegevusala andmed (sh füüsiliste isikute  puhul haridus ning eelnevad ja praegune töökoht, juriidiliste isikute puhul tema tegevusalad);

3.2.4.     Kliendi finantsandmed (nt sissetulekud, vara, kohustused, samuti andmed sissetulekute ja vara päritolu kohta);

3.2.5.     andmed Kliendi tehingute kohta (nt info erinevate Kliendi poolt teostatud tehingute, sh sõlmitud lepingute kohta);

3.2.6.     andmed Kliendiga seotud isikute kohta (sh andmed Kliendi esindaja, tegelike kasusaajate kohta, samuti  seotus erinevate juriidiliste isikutega);

3.2.7.     andmed Kliendi usaldusväärsuse kohta (nt info  varasema maksekäitumise ning võetud kohustust täitmise osas, info võimaliku seotuse kohta rahapesu või terrorismi rahastamisega);

3.2.8.     andmed Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta;

3.2.9.     seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, maksuhalduri, kohtu- täiturite, notarite saadetud järelpärimistest/nõuetest  tulenev teave).

Kliendiandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

4.1.  Kliendiandmete Töötlemine, sh nende avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele, toimub kas:

4.1.1.     Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, lepingu  sõlmimisele eelnevate toimingute teostamiseks või lepingu täitmise tagamiseks või;

4.1.2.     Kontserniettevõtte juriidiliste kohustuste või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või;

4.1.3.     Kontserniettevõtte õigustatud huvi alusel või;

4.1.4.     Kliendi nõusoleku alusel  nõusolekuga väljendatud eesmärgil ja ulatuses.

4.2.  Olenevalt kliendiandmete tüübist võivad mitmed kliendiandmed olla töödeldavad erinevatel eesmärkidel ning erineval õiguslikul alusel (nt Kliendi kontaktandmed nii seaduse täitmiseks, lepingu täitmiseks kui ka Kliendi nõusolekul talle otsepostituse edastamiseks).

4.3.  Lepingu täitmiseks, lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete kohaldamiseks või lepingu täitmise tagamiseks toimub Kliendiandmete Töötlemine muu hulgas:

4.3.1.     lepingu sõlmimise otsustamiseks, sh sobivate  lepingutingimuste otsustamiseks (lepingu sõlmimisele eelnev Kliendiandmete Töötlemine);

4.3.2.     lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, sh ülesöeldud lepingust tuleneva võla sissenõudmiseks (võlateatised erinevate sidekanalite kaudu, võla sissenõudmise menetlus);

4.3.3.     Kliendiga sõlmitud lepingust või sellega seotud lepingust (nt tagasiostu lepingud) tulenevate õiguste realiseerimiseks;

4.3.4.     oma rikutud või vaidlustatud õiguste realiseerimiseks.

4.4.  Juriidiliste kohustuste või avalikes huvides oleva  ülesande täitmiseks toimub Kliendiandmete Töötlemine muu hulgas:

4.4.1      rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks (nt Kliendiandmete kontrollimine avalikest registritest, vara päritolu kontrollimine);

4.4.2      Kliendi krediidivõimelisuse ja usaldusväärsuse  hindamiseks  (nt varasemate maksehäirete kontroll);

4.4.3      statistiliste- ja finantsanalüüside teostamiseks;

4.4.4      õigusaktist  tulenevate kohustuste täitmiseks ja õiguste realiseerimiseks (nt kohtute, uurimisorganite, notarite, kohtutäiturite päringutele vastamine).

4.5.  Õigustatud huvi alusel toimub Kliendiandmete  Töötlemine peamiselt:

4.5.1.     riskide juhtimiseks, sh pettuste ennetamiseks ja  turvalisuse tagamiseks (nt turvakaamerate kasutamine);

4.5.2.     toodete ja teenuste arenduseks; 

4.5.3.     enda õiguste kaitsmiseks hagi aegumise perioodil andmete ja dokumentide säilitamisel;

4.5.4.     kliendikaebuste menetlemiseks; 

4.5.5.     parema klienditeeninduse tagamiseks (nt telefonikõnede salvestamine);

4.5.6.     turundustegevuses Kliendi jaoks parima teenuse pakkumisel.

4.6.  Kliendi nõusoleku alusel toimub Kliendiandmete Töötlemine peamiselt selleks, et:

4.6.1.     pakkuda Kontserniettevõtte teenuseid ja tooteid, sh edastada personaalseid pakkumisi Kliendile  otsepostituse teel;

4.6.2.     pakkuda Kliendile hoolikalt valitud koostööpartnerite teenuseid ja kaupu, sh edastada personaalseid pakkumisi Kliendile otsepostituse teel;

4.6.3.     edastada Kliendiandmeid kolmandatele isikutele, et kolmandad isikud saaksid Klientidele edastada oma  teenuste osas isikustatud pakkumisi või turunduslikke postitusi;

4.6.4.     korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid;

4.6.5.     teostada uuringuid, küsitlusi jms Kliendi ootuste ja harjumuste paremaks mõistmiseks.

4.7.  Kliendi nõusolek Kliendiandmete Töötlemiseks kehtib üldjuhul tähtajatult ning ei sõltu kliendisuhte kehtivusest. 

4.8.  Kliendil on igal ajal õigus tema poolt antud nõusolek tagasi võtta. Nõusolekut saab tagasi võtta Kliendile e-posti teel saadetud pakkumisel ja/või reklaamil vastavale lingile minnes või edastades nõusoleku tagasivõtmise avalduse Kontserniettevõtte tegevuskohas, e-kirja teel või digitaalselt  allkirjastatud avaldusena.

Kliendiandmete edastamine

5.1.  Kontserniettevõttel on õigus edastada Kliendiandmeid (välja arvatud Isikuandmete eriliike) järgmistele Kolmandatele isikutele:

5.1.1.     Teistele Kontserniettevõtetele, kes võivad Kliendiandmeid töödelda näiteks Kliendi asjatundlikkuse hindamiseks, riskijuhtimiseks ja riskide maandamiseks, usaldusnormatiivide, sh, krediidivõimelisuse hindamiseks;

5.1.2.     Teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt kaupmehed, maksevahendajad, kindlustusandjad ja vahendajad, e-arvete väljastajad, krediidivahendajad ja krediidiagendid, väärtpaberite keskregister, pandipidajad, arveldussüsteemid, notarid, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutajad);

5.1.3.     andmekogude pidajatele (sh isikule, kes peab maksehäireregistrit);

5.1.4.     krediidi- ja finantseerimisasutustele, finantsteenuse vahendajatele ning kauplemiskohtadele Kliendile tema poolt soovitud teenuse osutamiseks;

5.1.5.     Kolmandast isikust teenusepakkujatele, kellele Kontserniettevõte on tegevust edasi andnud;

5.1.6.     Kontserniettevõtte konsultantidele või muudele teenuse osutajatele (nt audiitorid, advokaadid), kui Kliendiandmed on neile vajalikud, et osutada Kontserniettevõttele kvaliteetset teenust;

5.1.7.     Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;

5.1.8.     Muudele Kolmandatele isikutele, kui Klient on rikkunud lepingut (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

5.2.  Kontserniettevõte on kohustatud avaldama ja edastama Kliendiandmeid õigusaktidest ja rahvusvahelistest ja vastastikuse õigusabi lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile, rahapesu andmebüroole, kohtule).

Automatiseeritud otsused ja profiilianalüüs

6.1.  Profiilianalüüs on Kliendi isikuandmete automaatne Töötlemine, mida kasutatakse Kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks, näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida isiku majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi, huvisid. Kontserniettevõte kasutab profiilianalüüsi näiteks turunduse eesmärgil, riskide hindamisel, tehingute kontrollimisel pettusega võitlemisel, maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel ning automatiseeritud otsuseid kasutatakse maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel ning sellega seotud otsuste tegemisel. Selline andmetöötlus toimub vastavalt kas Kontserniettevõtte õigustatud huvi alusel (nt otseturustus), juriidiliste kohustuste täitmiseks või vajaduse korral Kliendi nõusoleku alusel. Profileerimist kasustatakse järgnevalt:

6.1.1.     Üldine segmenteerimine, klienditüüpide või profiilide loomine ja määramine kliendile, mille korral saab analüüsida Klientide teenuste kasutusandmeid jm andmeid kogumis kasutades mitmeid erinevaid konkreetsel juhul sobivaid rahvusvaheliselt tunnustatud statistilise analüüsi meetodeid profiilianalüüsi tegemiseks selleks, et töötada välja erinevad Klientide segmendid, tüübid või profiilid ning profiilanalüüsis kasutatud tunnusandmete ja tõenäosushinnangu põhjal saab määrata konkreetse Kliendi vastavasse segmenti, tüüpi või profiili ning kasutada seda hinnangut erinevateks  turundusotsustusteks (pakkumise tegemine kliendile, personaalseks kohandatud sisu ja reklaami näitamine e-keskkonnas jms);

6.1.2.     Kliendi teekonna alusel klientide käitumis- ja huvihinnangud, mille korral saab analüüsida Klientide teenuste kasutusandmeid, veebikülastuse andmeid jms ostukäitumise ja tarbimisega seonduvaid andmeid kogumis kasutades samuti erinevaid statistilise analüüsi ja profiilianalüüsi meetodeid selleks, et tuletada Klientide sarnaseid käitumismustreid, mudeleid ja klienditüüpe ning nende põhjal anda tõenäosushinnang konkreetse Kliendi kohta kui huvitatud ta oleks mõne konkreetse teenuse tellimisest ja kasutamisest, nn Kliendi huvi osakaalu ennustamine jms.

6.2.  Profiilianalüüsi ja automaatsete otsuste tegemine aitab Kontserniettevõttel pakkuda Klientidele teenuseid efektiivsemalt ning vältida võimalikke vigu. Sellise Töötlemise tarbeks, sh segmentide või profiilide loomisel ei kogu Kontserniettevõte eraldi Kliendi kohta andmeid juurde ning kasutab andmeid, mis on Kliendi kohta olemas või milliseid andmeid peab Kontserniettevõte Kliendi kohta koguma tulenevalt õigusaktides sätestatud nõuetest.

6.3.  Profiilianalüüsiga võib, kuid ei pruugi kaasneda ka automatiseeritud otsustus ja vastupidi.

6.4.  Kui Kontserniettevõte teeb Kliendi suhtes automatiseeritud otsuse, mis toob Kliendile kaasa õiguslikke  tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju, siis on Kliendil õigus võtta Kontserniettevõttega ühendust ja saada selgitust tehtud otsuse loogika kohta, samuti nõuda  tehtud otsuse ülevaatamist Kontserniettevõtja töötaja poolt.

Isikuandmete säilitamine

7.1.   Kontserniettevõte ei Töötle Kliendi isikuandmeid kauem kui see on vajalik selliste andmete Töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks ning enda õiguste kaitseks Kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks või võimaliku vaidluse lahendamiseks.

7.2.  Kontserniettevõte säilitab Kliendi isikuandmeid üldjuhul kuni kliendisuhtest tulenevate võimalike nõuete aegumistähtaja lõppemiseni, kui õigusaktist ei tulene otsest kohustust säilitada Kliendi isikuandmeid muu tähtaja jooksul.

Kliendi õigused ja kohustused

8.1.  Kliendil on kohustus anda Kontserniettevõttele üksnes õigeid ja ajakohaseid Kliendiandmeid, samuti teavitada Kontserniettevõtet viivitamatult oma andmete muutusest. Kontserniettevõttel on õigus nõuda Kliendilt täiendavat infot ja/või dokumente, et tõendada muutunud Kliendiandmeid (nt muudatused nimes jms) ning Klient on kohustatud vastavad tõendid  viivitamatult esitama.

8.2.  Kliendil on õigus, lähtudes õigusaktides kehtestatud tingimustest ja arvestades teatud piiranguid:

8.2.1.     saada enda Kliendiandmete Töötlemise kohta informatsiooni, tutvuda oma Kliendiandmetega ning esitada ka Kontserniettevõttele avaldusi, kui ta leiab, et Kliendiandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi, sh esitada taotlus Kliendiandmete parandamiseks;

8.2.2.     nõuda Kontserniettevõttelt enda Kliendiandmete Töötlemise lõpetamist ja/või kogutud Kliendiandmete kustutamist, kui ta leiab, et Kontserniettevõtte poolt  Kliendiandmete Töötlemine ja/või selle ulatus ja/või  eesmärk ei põhine õiguslikul alusel;

8.2.3.     nõuda isikuandmeteks olevate Kliendiandmete  kustutamist, kui ta leiab, et Kontserniettevõttel puudub  õiguslik alus vastavate andmete Töötlemiseks;

8.2.4.     nõuda isikuandmeteks olevate Kliendiandmete Töötlemise piiramist;

8.2.5.     nõuda enda poolt esitatud ning automatiseeritult töödeldavate isikuandmeteks olevate Kliendiandmete ülekandmist;

8.2.6.     pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja/või pädeva kohtu poole oma rikutud õiguste kaitseks.

8.3.  Kui on tuvastatud Kontserniettevõtja poolt Kliendi õiguste rikkumine Kliendiandmete Töötlemisel, on Kliendil õigus nõuda temale tekitatud kahju hüvitamist.

8.4.  Kliendil on võimalik oma õiguseid kasutada, pöördudes selleks Kontserniettevõtte poole punktis 9.3. viidatud kontaktidel. Kontserniettevõte vastab esitatud nõudele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul nõude saamise päevast. Kui enne nõudele vastamist on vaja selgitada välja asjaolusid, paluda täpsustusi või teostada kontrolle, võib Kontserniettevõte vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt Klienti.

Pöördumiste kontaktid

9.1    Kliendiandmete Töötlemise eest vastutavad Eesti Talleks AS, City Motors AS, Mentum AS, Fakto Auto AS. Kõigi nende ettevõtete kontaktandmed on kättesaadavad Eesti Talleks AS  kodulehel: www.eestitalleks.ee.  

9.2    Kliendid võivad pöörduda Kontserniettevõtte poole seoses päringutega ja nõusolekute tühistamisega ning füüsilisest isikust Kliendid võivad nõuda isikuandmete Töötlemisel enda õiguste teostamist ning esitada kaebuseid seoses nende isikuandmete Töötlemisega.